آثار علمی پژوهشی- تماس با ما
برقراری ارتباط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۱ | 
تهران- میدان ونک- خیابان برزیل شرقی- شماره ۲- دیوان محاسبات کشور- مرکز آموزش و برنامه ریزی- دفتر مطالعات وتدوین استانداردها و دستورالعملها
شماره تلفن : 81402219
صندوق پستی ۶۴۷۱- ۱۴۱۵۵ و ۶۵۱۵ - ۱۵۸۷۵
نشانی مطلب در وبگاه آثار علمی پژوهشی:
http://elmi.dmk.ir/find.php?item=1.56.10.fa
برگشت به اصل مطلب